Systém

Legislativa, politika integrovaného systému, politika bezpečnosti informací

Uzavřený systém bezpečné externí likvidace nosičů dat REISSWOLF je provozován podle jednotných bezpečnostních standardů – s respektováním přísnějších regionálních zákonů či norem.
Dodržování standardů bezpečnosti je kontrolováno poskytovatelem a příjemcem franchisingu, zákonem stanoveným dozorčím úřadem a samozřejmě i zákazníkem. Součástí reglementu REISSWOLF v ČR jsou norma DIN 66399  a příslušné zákony.
Legislativa
Ve společnosti REISSWOLF je ustanoven Bezpečnostní ředitel, který je odpovědný za dodržování platných právních předpisů o ochraně dat a utajovaných informací.
Politika integrovaného systému
Společnost REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. je již řadu let spojována s vysokými bezpečnostními standardy, spolehlivostí a kvalitou.
Proto s cílem rozvoje společnosti a zvyšování prestiže značky REISSWOLF® vyhlašuje vedení společnosti
tuto politiku kvality a ochrany životního prostředí:
Bezpečnost je na prvním místě

Nejvyšší prioritou je přísné dodržování bezpečnostních standardů. Důraz klademe na preventivní opatření. Technicky i ekonomicky optimální řešení bezpečnostního systému provádějí odborně způsobilí, prověření zaměstnanci.

Bezpečnost při procesu skartace i archivace je nezbytnou součástí naší práce.

Naším cílem je dlouhodobá spokojenost a důvěra zákazníků

Sledujeme požadavky a přání zákazníků a nabízíme řešení na míru, které je profesionální, bezpečné, hospodárné, ekologické, v souladu se zákonnými předpisy a přísnými bezpečnostními standardy společnosti. Plnění právních a jiných požadavků, zejména pokud se týka ochrany životního protředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je jednou z našich proirit.

Kvalitu ovlivňuje každý zaměstnanec

Všichni usilujeme svou prací o poskytnutí kvalitních služeb a posílení dobrého jména společnosti. Kvalita musí být sledována a hodnocena v každé naší činnosti. Jen tak můžeme poskytovat dokonalou službu. Stálým zvyšováním kvalifikace a zkušeností zaměstnanců odborným výcvikem a poskytování informací zaměřených kromě jiného na ochranu životního prostředí se snažíme vytvořit optimální pracovní podmínky.
Spolupráce je cesta k úspěchu

Usilujeme o úzkou spolupráci se svými zákazníky, dodavateli, dozorovými orgány i mezi zaměstnanci. Prostředí dobré vzájemné spolupráce a důvěry, otevřenost, vzájemná komunikace je základem pro kvalitu naší práce.

Vážíme si životního prostředí

Používáme takový systém likvidace (skartace), který končí ekologickým zpracováním. Neustálým sledováním environmentálních aspektů vzhledem k činnostem společnosti a vyhodnocováním jejich dopadů na životní prostředí se snažíme o minimalizaci dopadů činností společnosti na životní prostředí

Snažíme se o neustálé zlepšování

Chceme docílit dlouhodobého rozvoje a prosperity společnosti a pokračovat v budování naší pověsti uznávaného profesionálního a spolehlivého partnera s celorepublikovou působností. Zavedení integrovaného systému managamentu nám pomáhá k trvalému zlepšování ve všech oblastech našich činností a zejména ve zvyšování kvality a v péči o životní prostředí.

Vedení společnosti se tímto zavazuje k zajištění dostupnosti zdrojů potřebných k rozvíjení a uplatňování systému managementu jakosti a k neustálému zlepšování jeho efektivnosti.

Výše uvedená politika integrovaného systému je závazná pro všechny zaměstnance.
Politika bezpečnosti informací
Společnost REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. se zabývá likvidací nosičů informací. Při přejímání, dopravě, manipulaci, zpracování a likvidaci nosičů dat jsou zavedena a dodržována přísná bezpečnostní opatření. V zájmu zvýšení důvěryhodnosti a prokázání úrovně bezpečnosti byl systém řízení bezpečnosti informací certifikován podle normy ISO/IEC 27001.
Bezpečnost je na prvním místě

Systém zahrnuje všechny prvky společnosti. Osoby, případně firmy spolupracující jsou seznamovány s principy a opatřeními vzhledem k bezpečnosti informací a kontrolovány příslušnými pracovníky společnosti. Cílem je stoprocentní důvěra zákazníků.

Vedení společnosti stanovuje cíle v oblasti bezpečnosti informací a zajišťuje zdroje a podporu těmto cílům.

Systém je zaměřen na vytváření souladu činností společnosti se zajišťováním bezpečnosti informací, sledování a dodržování zákonných, místních a smluvních předpisů.

Plánování systému důsledně vychází z požadavků jednotlivých činností a jejich kontinuity.

Pravidelně jsou hodnocena rizika v oblasti bezpečnosti informací a stanovována míra jejich přijatelnosti. Na základě hodnocení jsou přijímány cíle a opatření k zamezení nebo snížení hrozeb.

Ve společnosti je stanovována a zajišťována dostupnost informací podle funkčních míst a jejich potřeb. Jsou vytvářeny podmínky k zabránění nežádoucí modifikace informací, jejich zneužití nebo ztráty.
Bezpečnostní události

Všechny události, které by mohly ohrozit bezpečnost informací, jsou posuzovány vedením společnosti a jsou přijímána odpovídající opatření k zabránění vzniku bezpečnostních incidentů. Účinnost opatření je přezkoumána.

Zaměstnanci

Vedení průběžně vytváří podmínky pro seznamování pracovníků s významem systému bezpečnosti informací. Stanovuje požadavky na kvalifikaci, odborné a morální předpoklady k práci ve společnosti, zajišťuje další vzdělávání zaměstnanců. Stanovuje odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců v oblasti bezpečnosti informací. Školení zaměstnanců spočívá v seznamování s dokumentací, popisující systém a jednotlivé postupy, popisující a vysvětlující činnosti při zavádění, údržbě a změnách systému. Zdůrazňován je význam hlášení všech událostí, které by mohly ohrozit bezpečnost informací.

S politikou bezpečnosti informací je seznamován každý zaměstnanec společnosti.
V Kralupech nad Vltavou dne 1. 1. 2017

Ing. Vlastimil Balín
představitel pro integrovaný systém,
jednatel společnosti

Ikona

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN EN ISO 27001: 2006
Oddělovač

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.
U Dýhárny 1162
278 01 Kralupy nad Vltavou

Email: rw@reisswolf.cz
Telefon: (+420) 315 722 821
REISSWOLF SKARTACE ARCHIVACE DIGITALIZACE CERTIFIKÁTY

O společnosti

Naši vlci

Lidé

Odkazy na instituce

RW v Evropě

Skartace dat

Bezpečnostní nádoby

Likvidace dat

Doprava

Cyklus skartace dat

Archivace dat

 

 

Digitalizace dat

 

NBÚ certifikáty

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

© 2016 REISSWOLF s.r.o. All Rights Reserved, Developed by 5Q